You are here

Number

This is the Taiwan Number page list. You can click the title to browse the detail information.
Number City
+886-2-(00000000...99999999) Taipei
+886-3-(2000000...4999999)
+886-3-(3000000...3999999) Taoyuan City
+886-3-(4000000...4999999) Zhongli
+886-3-(5000000...6999999)
+886-3-(8000000...8999999)
+886-3-(9000000...9999999) Yilan City
+886-36-(0000000...9999999) Hukou
+886-37-(200000...999999) Miaoli
+886-38-(0000000...9999999) Hualian
+886-39-(0000000...9999999) Luodong
+886-4-(22000000...24999999) Taichung City
+886-4-(25000000...25999999) Fengyuan
+886-4-(26000000...27999999) Dajia
+886-4-(35000000...39999999)
+886-4-(7000000...7999999) Changhua City
+886-4-(8000000...8999999) Yuanlin
+886-45-(0000000...9999999) Houli
+886-46-(0000000...9999999) Shalu
+886-47-(0000000...9999999) Lugang
+886-49-(2000000...2999999) Nantou
+886-49-(5000000...7999999) Nantou
+886-5-(2000000...2999999) Chiayi City
+886-5-(3000000...4999999) Xingang
+886-5-(5000000...5999999) Douliu
+886-5-(6000000...6999999) Huwei
+886-5-(7000000...7999999) Beigang
+886-6-(2000000...2999999) Tainan City
+886-6-(3000000...4999999) Tainan City
+886-6-(5000000...5999999) Xinhua
+886-6-(6000000...6999999) Xinying
+886-6-(7000000...7999999) Jiali
+886-6-(9000000...9999999) Penghu
+886-66-(0000000...9999999) Xinying
+886-69-(0000000...9999999) Penghu
+886-7-(2000000...9999999) Kaohsiung
+886-8-(7000000...7999999) Pingtung City
+886-8-(8000000...8999999) Donggang
+886-800-(000000...999999) Freephone
+886-82-(300000...319999)
+886-82-(320000...329999) Jincheng
+886-82-(330000...349999) Jinhu
+886-82-(350000...359999) Jinsha
+886-82-(360000...399999) Lieyu
+886-826-(60000...69999) Wuciou
+886-836-(20000...49999) Nangan
+886-836-(50000...69999) Beigan
+886-836-(70000...79999) Dongyin
+886-836-(80000...99999) Juguang
+886-89-(200000...999999)